u bent hier  » Wadanog » Babyboomers » Politieke AOW flop

Politieke lobby AOW-hiaat

Sinds de ANBO is opgeslokt door de FNV hoor je steeds minder over de AOW. Op papier nog wel, maar het FNV krijgt steeds meer te maken met tegenstrijdige belangen. Ouderen hebben andere belangen dan jongeren en werkenden. Het klimaat wordt steeds buitenland-onvriendelijker. Het FNV en ook de SP zijn daar geen uitzondering op. De pensioenvoorziening van de FNV bestuurders is nog redelijk op peil heb ik begrepen. Ik denk er over om mijn lidmaatschap na 40 jaar maar op te zeggen. (FNV + SP tegelijk) Uit onderstaand artikel blijkt duidelijk dat de overheid en de sociale partners weinig op hebben met het AOW hiaat. Het kan in dit land gebeuren dat je 30 jaar AOW betaalt en dan later nog op de bijstand aangewezen bent. Alternatief: je kan ook je hele leven in een luie stoel doorbrengen en van een volledige AOW  genieten. Het gaat er maar om waar de stoel staat en niet hoe vaak je uit je stoel bent gekomen.

ANBO, FNV en LOM samenwerkingsverbanden zijn al ruim een jaar bezig om de Tweede Kamer en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ervan te overtuigen om met oplossingen te komen voor het AOW-hiaat. Hieronder vindt u een stukje voor ons geschreven door Pieter Omtzigt, tweede kamerlid voor het CDA over de mogelijkheid je in te kopen voor mensen met een onvolledige AOW.
 
Eenmalige inkoop van AOW rechten versterkt de solidariteit
 
 “De Tweede Kamer heeft de motie-Omtzigt aangenomen die de regering oproept om mensen, die een AOW-gat hebben, éénmalig de mogelijkheid te geven de ontbrekende rechten in te kopen. Dit versterkt de solidariteit in de AOW, waar het betalen van premie immers strak gekoppeld is aan het opbouwen van rechten. Als Nederlands ingezetene bouw je elk jaar AOW-rechten op. Van je 15e tot je 65e bouw je 50 jaar lang ieder jaar 2% rechten op. Wanneer je een tijdje in het buitenland gaat wonen, is het mogelijk om vrijwillig premie te blijven betalen en verzekerd te blijven. Duizenden mensen doen dat, elk jaar weer.
Wanneer je na je 15e in Nederland komt te wonen, heb je de mogelijkheid om in één keer al je ontbrekende AOW-jaren in te kopen, vlak na aankomst in Nederland. Je moet dan in één keer een fors bedrag overmaken. Helaas is deze regeling totaal onbekend. Zo heb ik bijvoorbeeld een brief van een heer die met een buitenlandse vrouw trouwt en overal vraagt waarom hij straks een onvolledige AOW zal krijgen. Geen van de bijna tien instanties, waaronder de SVB en de nationale ombudsman, schrijft hem dat hij de onvolledige AOW kan inkopen. Op dit moment gebruiken slechts enige tientallen mensen de regeling per jaar. Bijna niemand dus. Mensen zonder een volledige AOW hebben recht op aanvullende bijstand, ook boven de 65 jaar. Die bijstandsuitkering wordt gewoon uit de algemene middelen betaald. En als je weet dat je later na je 65e in de bijstand komt, loont sparen niet: je moet namelijk eerst je hele eigen vermogen opeten en verder heeft pensioen opbouwen weinig zin. Daarmee verlaag je immers je toekomstige recht op een bijstandsuitkering.  Juist daarom zou het goed zijn als de inkoopregeling beter bekend en gemakkelijker gemaakt worden: mensen die naar Nederland komen, moeten er standaard op gewezen worden en de betaling moet ook gespreid kunnen plaatsvinden. De inkoop moet natuurlijk niet goedkoop worden, want mensen die in Nederland wonen, betalen een forse premie, waar ook een mooi recht tegenover staat: vanaf je 65e levenslang een AOW-uitkering, die jaarlijks net zo snel stijgt als de lonen. Mensen die in het verleden niet afwisten van de inkoopregeling lijken dan aangewezen op de bijstand. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Velen kenden de inkoopregeling niet en in een ver verleden moest je aan zeer strenge voorwaarden voldoen om te mogen inkopen. Om deze mensen uit de bijstand te houden, stellen we voor om ze nog één keer de mogelijkheid te geven AOW-rechten in te kopen. Daarvoor moet Staatssecretaris Aboutaleb binnen een paar maanden een plan uitwerken.”
 
ANBO-lobby op een rijtje:
 
Onder druk van de politieke lobby van onder andere ANBO heeft de Tweede Kamer op 24 januari jl. met Staatssecretaris Aboutaleb overlegd over de problemen rondom het AOW-hiaat. 65-plussers met een onvolledige AOW, die als gevolg daarvan onder de armoedegrens komen, kunnen aanspraak maken op aanvullende bijstand via de gemeente. Wie hiervan noodgedwongen gebruik maakt, loopt tegen allerlei problemen aan. Die problemen worden veroorzaakt door de Wet werk en bijstand (WWB), die niet voor 65-plussers is gemaakt.
 
Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de regels voor de aanvullende bijstand te streng en te ingewikkeld voor 65-plussers. Enkele maatregelen om de situatie te verbeteren zijn op korte termijn te realiseren: verruiming van het toegestane verblijf in het buitenland naar 26 weken en in alle gevallen uitvoering van de aanvullende bijstand voor 65-plussers door de Sociale Verzekeringsbank. De staatssecretaris neemt voorlopig geen maatregelen, maar gaat eerst onderzoek doen. Hij zal voor de zomer met een notitie komen.
 
ANBO vindt dit volstrekt onvoldoende. Het AOW-hiaat is al meer dan een jaar onderwerp van gesprek. In de tussenliggende periode is niets gebeurd. Het thans aangekondigde onderzoek had veel eerder kunnen plaatsvinden. Het is nu tijd voor maatregelen.
 
ANBO stelt zich op het standpunt dat ouderen niet in de bijstand horen. Invoering van een regeling, los van de WWB, is daarom noodzakelijk. Deze regeling moet rekening houden met de specifieke situatie waarin 65-plussers met een onvolledige AOW zich bevinden. Deze regeling moet:
- een langer verblijf buiten Nederland mogelijk maken (minstens 26 weken);
- een ruimere vrijlating van pensioen- en vermogensinkomsten bevatten;
- door de Sociale verzekeringsbank worden uitgevoerd.
 
Vooruitlopend op een dergelijke regeling moeten de bepalingen in de WWB voor 65-plussers worden versoepeld. Dat houdt in dat een langer verblijf in het buitenland mogelijk moet zijn en de inkomens- en vermogenstoets moet worden verruimd. Op dit moment laat bij wijze van proef verschillende gemeenten de aanvullende bijstand voor 65-plussers door de SVB uitvoeren. De proef is zo succesvol dat ANBO wil dat de Staatssecretaris de aanvullende bijstand voor alle 65-plussers door de SVB laat uitvoeren.
 
Voorts wil ANBO dat de Staatssecretaris een eenmalige mogelijkheid geeft om het AOW –hiaat te repareren. Zo’n reparatie betekent dat minder mensen dan nu het geval is afhankelijk worden of zijn van de bijstand.
 
Bron: ANBO voor 50-plussers, 14 februari 2008